30 marca 2017

Formacja w Ruchu Światło-Życie

Ogólne informacje

Celem Ruchu założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego stało się prowadzenie ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej.
Bez dojrzałości sakramenty pozostaną nieskuteczne.
Jest to zadaniem deuterokatechumenatu.
Jego następstwem jest świadomość odpowiedzialności za Kościół.
Formację w ruchu można podzielić na dwie podstawowe części – praca roczna i rekolekcje wakacyjne.

Oaza Dzieci Bożych

Do 12 roku życia (6 klasy podstawowej) – Oaza dzieci Bożych.

Oaza Nowej Drogi

Ma na celu przygotowanie w człowieku odpowiedniej dojrzałości do wejścia w konkretną formację chrześcijańską.

OND Iº

Dla młodzieży od 12 roku życia
(6 klasa podstawowa).


Formacja OND Iº
Ewangeliczne Rewizje Życia po OND I°


Rekolekcje wakacyjne OND Iº

OND IIº

Dla młodzieży od 13 roku życia
(I klasa gimnazjum).


Formacja OND Iº
Ewangeliczne Rewizje Życia po OND II°


Rekolekcje wakacyjne OND IIº

OND IIIº

Dla młodzieży od 14 roku życia
(II klasa gimnazjum).


Formacja OND IIIº
Ewangeliczne Rewizje Życia po OND III°


Rekolekcje wakacyjne OND Iº

Oaza Nowego Życia

Stanowi formację podstawową (najważniejszą), która przeprowadza uczestnika przez nowe odkrycie tajemnicy swojego chrztu.
Pozwala uczestnikowi odkryć swoje zjednoczenie z Jezusem.

ONŻ Iº

Dla młodzieży od 15 roku życia
(III klasa gimnazjum).


Ewangelizacja


Formacja ONŻ Iº
4 spotkania z Ewangelią wg św. Łukasza
8 spotkań poewangelizacyjnych (z Ewangelią wg św. Jana)

Uczestnicy w trakcie formacji prowadzą notatniki


Rekolekcje wakacyjne ONŻ Iº

ONŻ IIº

Dla młodzieży, która uczestniczyła w wakacyjnych rekolekcjach ONŻ Iº
i ma ukończone 16 lat.


Ewangelizacja


Formacja ONŻ IIº
Droga Nowego Życia – 11 rozmów ewangelicznych
10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej – Drogowskazy Nowego Człowieka)

Uczestnicy w trakcie formacji prowadzą notatniki
Każdy krok zakończony jest celebracją – przyjęciem kroku


Rekolekcje wakacyjne ONŻ IIº

ONŻ IIIº

Dla młodzieży, która uczestniczyła w wakacyjnych rekolekcjach ONŻ II
i ma ukończone 18 lat.


Formacja ONŻ IIIº
Wprowadzenie w Biblię. 11 kręgów biblijnych
Kręgi liturgiczno-biblijne (odpowiedni krąg do danego roku)
Kurs Oazowy Dla Animatorów
Zawieram z Wami przymierze
Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej.

Uczestnicy w trakcie formacji prowadzą notatniki


Rekolekcje wakacyjne ONŻ IIIº

Formacja po ONŻ III°

Dla młodzieży, która uczestniczyła w wakacyjnych rekolekcjach ONŻ II i ma ukończone 18 lat.


Materiały formacyjne
11 tematów dla pogłębienia eklezjologicznego
Szkoła Uczniów Chrystusa – spotkania ewangeliczne
Seminarium Odnowy Wiary (inna nazwa: Seminarium Odnowy w Duchu Świętym);

Formacja permanentna

spotkania w oparciu o materiały dostarczane przez Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku

Dojrzałość chrześcijańska

Dojrzałości chrześcijańskiej nie osiąga się wraz z jakimś określonym wiekiem lub z jakimś stanem rozwoju intelektualnego. Dojrzałym (na wszelkie sposoby) staje się człowiek przez całe życie, ucząc się, przyjmując różne doświadczenia i wyciągając z nich wnioski.

Droga osiągania dojrzałości chrześcijańskiej

Poniższe elementy określają życie chrześcijanina we wspólnocie z Bogiem i z braćmi w Duchu Świętym. Bez stałego uczestniczenia w nich nie można trwać w przekonaniu, że jest się dojrzałym chrześcijaninem.

1. Życie słowem Bożym – umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji życiowych, opierając się na Ewangelii.

2. Życie liturgią, która jest miejscem osobowego spotkania z Bogiem Żywym, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

3. Modlitwa, która jest kontynuacją sakramentalnego spotkania z Bogiem.

4. Życie w łączności ze wspólnotą Kościoła będącą środowiskiem, w którym spotkanie osobowe z Bogiem utrwala się na płaszczyźnie spotkania w jedności i miłości z innymi wierzącymi.

5. Diakonia, czyli przyjmowanie odpowiedzialności we wspólnocie i ze wspólnotą o charakterze misyjnym.