15 lutego 2017

Formacja

Formacja w Ruchu Światło-Życie

Celem Ruchu założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego stało się prowadzenie ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej. Bez dojrzałości sakramenty pozostaną nieskuteczne. Jest to zadaniem deuterokatechumenatu. Jego następstwem jest świadomość odpowiedzialności za Kościół.

Formację w ruchu można podzielić na dwie podstawowe części – praca roczna i rekolekcje wakacyjne.


Oaza Dzieci Bożych

Do 12 roku życia (6 klasy podstawowej) – Oaza dzieci Bożych.


Oaza Nowej Drogi

ma na celu przygotowanie w człowieku odpowiedniej dojrzałości do wejścia w konkretną formację chrześcijańską.

Formacja OND Iº

 • dla młodzieży od 12 roku życia (6 klasa podstawowa).

 • Ewangeliczne Rewizje Życia po OND I°

Rekolekcje wakacyjne OND Iº

Formacja OND IIº

 • dla młodzieży od 13 roku życia (I klasa gimnazjum).

 • Ewangeliczne Rewizje Życia po OND II°

Rekolekcje wakacyjne OND IIº

Formacja OND IIIº

 • dla młodzieży od 14 roku życia (II klasa gimnazjum).

 • Ewangeliczne Rewizje Życia po OND II° – pomijać?

 • Preewangelizacja

Rekolekcje wakacyjne OND IIIº


Oaza Nowego Życia

stanowi formację podstawową (najważniejszą), która przeprowadza uczestnika przez nowe odkrycie tajemnicy swojego chrztu. Pozwala uczestnikowi odkryć swoje zjednoczenie z Jezusem.

Ewangelizacja

Formacja do Ewangelizacji

 • Dla młodzieży od 16 roku życia (I klasa liceum).

 • Materiały formacyjne:

  • 4 spotkania z Ewangelią wg św. Łukasza;

  • 8 spotkań poewangelizacyjnych (z Ewangelią wg św. Jana);

 • Uczestnicy w trakcie formacji prowadzą notatniki;

Rekolekcje wakacyjne – ONŻ Iº

Formacja po ONŻ Iº

 • Dla młodzieży, która uczestniczyła w wakacyjnych rekolekcjach ONŻ I i ma ukończone 17 lat.

 • Materiały formacyjne

  • Droga Nowego Życia – 11 rozmów ewangelicznych;

  • 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej – Drogowskazy Nowego Człowieka

 • Uczestnicy w trakcie formacji prowadzą notatniki;

 • Każdy krok zakończony jest celebracją – przyjęciem kroku;

Rekolekcje wakacyjne – ONŻ IIº

Formacja po ONŻ IIº

 • Dla młodzieży, która uczestniczyła w wakacyjnych rekolekcjach ONŻ II i ma ukończone 18 lat.

 • Materiały formacyjne

  • Wprowadzenie w Biblię. 11 kręgów biblijnych.;

  • Kręgi liturgiczno-biblijne. (odpowiedni krąg do danego roku);

  • Kurs Oazowy Dla Animatorów;

  • Zawieram z Wami przymierze.

  • Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej.

 • Uczestnicy w trakcie formacji prowadzą notatniki;

Rekolekcje wakacyjne – ONŻ IIIº

Formacja po ONŻ III°:

 • Dla młodzieży, która uczestniczyła w wakacyjnych rekolekcjach ONŻ II i ma ukończone 18 lat.

 • Materiały formacyjne

  • 11 tematów dla pogłębienia eklezjologicznego.;

  • Szkoła Uczniów Chrystusa – spotkania ewangeliczne.;

  • Seminarium Odnowy Wiary (inna nazwa: Seminarium Odnowy w Duchu Świętym);

Formacja permanentna

spotkania w oparciu o materiały dostarczane przez Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku


Dojrzałość chrześcijańska

Dojrzałości chrześcijańskiej nie osiąga się wraz z jakimś określonym wiekiem lub z jakimś stanem rozwoju intelektualnego. Dojrzałym (na wszelkie sposoby) staje się człowiek przez całe życie, ucząc się, przyjmując różne doświadczenia i wyciągając z nich wnioski.

Droga osiągania dojrzałości chrześcijańskiej

Poniższe elementy określają życie chrześcijanina we wspólnocie z Bogiem i z braćmi w Duchu Świętym. Bez stałego uczestniczenia w nich nie można trwać w przekonaniu, że jest się dojrzałym chrześcijaninem.

 1. Życie słowem Bożym – umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji życiowych, opierając się na Ewangelii.

 2. Życie liturgią, która jest miejscem osobowego spotkania z Bogiem Żywym, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

 3. Modlitwa, która jest kontynuacją sakramentalnego spotkania z Bogiem.

 4. Życie w łączności ze wspólnotą Kościoła będącą środowiskiem, w którym spotkanie osobowe z Bogiem utrwala się na płaszczyźnie spotkania w jedności i miłości z innymi wierzącymi.

 5. Diakonia, czyli przyjmowanie odpowiedzialności we wspólnocie i ze wspólnotą o charakterze misyjnym.