Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego – komentarz diakonii liturgicznej – cz. 4

W tym miesiącu Diecezjalna Diakonia Liturgiczna pochyliła się nad rozdziałem czwartym OWMR, będącym w większości ścisłą instrukcją, jak należy celebrować liturgię Eucharystii. Wymieniane są wszystkie postawy oraz czynności tak dla kapłana, jak i dla ludu. I choć trudno je wszystkie wymienić, na szczególną uwagę zasługuje pkt 282, stwierdzający za nauczaniem Soboru Trydenckiego, że przyjęcie Komunii pod jedną postacią nie ma mniejszej wartości od sytuacji i nie wiąże się z mniejszymi łaskami koniecznymi do zbawienia niż wtedy, gdy przyjęto Ją pod dwiema postaciami. Jak stwierdza tenże sam punkt:

„[…] Co do udzielania sakramentów Kościół może ustalać lub zmieniać to, co uzna za słuszne ze względu na cześć należną sakramentom lub na pożytek przyjmujących, stosownie do okoliczności rzeczy, czasu i miejsca, z zachowaniem istotnej treści sakramentów.”