Rekolekcje

 • Dzieci i młodzież
 • Domowy Kościół

§ 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej w ośrodku wyznaczonym przez organizatora Rekolekcji Oaz Żywego Kościoła zwanymi dalej „rekolekcjami”

§ 2. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

§ 3. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z podanymi informacjami na stronie internetowej rekolekcji i w pełni je akceptuje.

§ 4. Organizatorem rekolekcji jest Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w: ul. Ks. Bpa. J. B. Szlagi 3, 81-­506 Gdynia, zwany dalej: „Oaza”.

Osobami reprezentującymi Organizatora są Moderatorzy wraz z animatorami rekolekcji (zwani dalej „Animatorami, Kadrą”). Kadra wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na rekolekcje, bez podania powodu, w szczególności w przypadku:

 • braku miejsc przeznaczonych na dane rekolekcje,
 • niedokonania terminowej wpłaty zaliczki przez Uczestnika.

§ 5. Wszelkie informacje dotyczące rekolekcji znajdują się na stronie internetowej gdansk.oaza.pl lub bezpośrednio u moderatorów rekolekcji. Są to jedyne oficjalne źródła informacji o rekolekcjach.

§ 6. Uczestnikami rekolekcji mogą być członkowie wspólnot oazowych oraz wszelkie osoby zaakceptowane przez moderatorów.

§ 7. Od osób niepełnoletnich wymaga się zgody rodziców/opiekunów prawnych wyrażonych na karcie uczestnika. Ponadto od wszystkich uczestników wymaga się bezwzględnego podporządkowania się Animatorom Grup.

§ 8. Uczestnik zgłaszający się na rekolekcje powinien wypełnić e – zgłoszenie dostępne w zakładce rekolekcje. Po udanej rejestracji system generuje kartę uczestnika i wysyła na podany adres e­mail. Rejestracja elektroniczna trwa do terminu podanego przez organizatora. Kartę należy wydrukować i podpisać (karta musi zawierać podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku uczestnika pełnoletniego wystarczy podpis samego uczestnika. Kartę należy uzupełnić także o opinię animatora i moderatora (w przypadku osób nie będących w żadnej wspólnoty księdza proboszcza lub katechety).

Wypełnioną kartę należy zeskanować i wysłać na adres, z którego otrzymano kartę zgłoszenia i oryginał przywieźć na rekolekcje (bez oryginału uczestnik nie zostanie przyjęty na rekolekcje).

W przypadku zgłoszenia na Rekolekcje dla dzieci (Oaza Dzieci Bożych) wypełnioną kartę należy przywieźć ze sobą na rekolekcje.

§ 9. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia zadatku w wysokości 200 zł w terminie wyznaczonym przez organizatora oraz zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej kwoty po przyjeździe do ośrodka rekolekcyjnego. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia tych terminów po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem Rekolekcji.

§ 10. O zakwalifikowaniu się na Rekolekcje decyduje prawidłowe wypełnienie formularza, wpłata zaliczki oraz zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 11. W przypadku konieczności rezygnacji z Rekolekcji z przyczyn obiektywnych należy powiadomić Organizatora nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem. Zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rekolekcji. W przypadku odwołania rekolekcji, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.

§ 13. W ramach wpłaty za Rekolekcje uczestnik ma zagwarantowane:

 • Wyżywienie
 • Zakwaterowanie
 • Opiekę przeszkolonej kadry
 • Ubezpieczenie
 • Udział we wszystkich zaplanowanych przez organizatora wydarzeniach.

§ 14. Nie ma możliwości rozpoczęcia rekolekcji w późniejszym terminie.

§ 15. Uczestnik rekolekcji winien godnie reprezentować swoje środowisko, dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Rekolekcji, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie, szanować i chronić przyrodę.

§ 16. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pomieszczeniu zobowiązują się do zdania pomieszczenia w stanie nienaruszonym ostatniego dnia rekolekcji. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pomieszczenia przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je do Animatora, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§ 17. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w trakcie rekolekcji.

§ 18. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

§ 19 W przypadku niepełnego pobytu na Rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

§ 20. Uczestnik Rekolekcji akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na odbycie rekolekcji, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomił Kadrę o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.

§ 21. Przebywanie na terenie rekolekcji osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Kadry zostaną niezwłocznie ukarani poprzez upomnienie, a w ostateczności karą wydalenia z rekolekcji (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania). W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 22. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Rekolekcji Oazowych oraz ośrodka, w którym organizowane są Rekolekcje. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatorów oraz Kadry, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu a także za zachowania nieprzystające Oazowiczowi uczestnicy mogą zostać ukarani:

 • Upomnieniem od Organizatorów, Kadry
 • Powiadomieniem moderatora wspólnoty Uczestnika
 • Dyscyplinarnym usunięciem z rekolekcji. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 23. Organizator dokonuje podziału uczestników na grupy i przydziela ich do konkretnych pomieszczeń. Zmiany grup i pomieszczeń następują tylko i wyłącznie za zgodą organizatora.

§ 24. Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich punktach programu oraz stawiania się na ewentualne wezwania Organizatorów, Kadry. Z chwilą przyjęcia na rekolekcje Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Organizatora, Kadry, przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać programu rekolekcji, a w czasie wolnym stosować się do poleceń Organizatora bądź Kadry. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania słów mogących obrazić innych uczestników rekolekcji.

Uczestnik bierze czynny udział w dyżurach gospodarczych i porządkowych w kuchni i innych pomieszczeniach pod opieką animatora. Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatora, Kadry.

Uczestnicy zobowiązani są do noszenia schludnego i godnego stroju. Dotyczy to szczególnie piżamy, która powinna okrywać intymne części ciała i nie powinna być zbyt skąpa. Zwyczajem rekolekcyjnym dziewczęta noszą do Kościoła sukienki o długości poniżej kolan.

§ 25. Zabronione jest:

 • posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy środków psychoaktywnych, papierosów, tabaki) przez Uczestników rekolekcji.
 • posiadanie broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.
 • opuszczać terenu ośrodka bez opiekuna,
 • używać telefonów, tabletów, mp3 itp. urządzeń elektronicznych w czasie zajęć,
 • przebywanie w pokojach osób przeciwnej płci,
 • naruszanie ciszy nocnej.

§ 26. Uczestnicy mogą używać telefonów tylko w pokojach i w czasie przerwy poobiedniej oraz przed kolacją.
Opiekunowie mogą kontaktować się z organizatorem w godzinach od 19:00 do 20:30.

§ 27. Uczestnicy mogą dokonywać zakupów w czasie wyznaczonym przez organizatora.

§ 28. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach podsumowujących rekolekcje oraz materiałach promujących Oazy i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych przez Ruch Światło-Życie. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

§ 29. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji rekolekcji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.( Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 30. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników i powinno być potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika. Regulamin obowiązuje do zakończenia rekolekcji.

§ 31. Warunkiem uczestnictwa w Rekolekcjach jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego Regulaminu.

§ 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie rekolekcji.

§ 33. W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rekolekcje

Termin

Miejsce

Prowadzący

Zgłoszenia

Oaza Rekolekcyjna III st.

2 – 18.07.2021 

Zamek Bierzgłowski 

Moderator: ks. Wacław Dokurno
Prowadzący: Gabriella i Tomasz Sowa
gabriellasowa@gmail.com
tel: 602-236-502

gabriellasowa@gmail.com
tel: 602-236-502

Oaza Rekolekcyjna III st.

2 – 18.07.2021 

Kraków

Moderator: Ks. Grzegorz Kreft
Prowadzący: Anna i Leszek Krzysztoforscy
krzysztoforki@gmail.com

Oaza Rekolekcyjna I st.

20.07 – 5.08.2021

Zamek Bierzgłowski

Prowadzący: Anna i Jarosław Soleccy
dksoleccy@gmail.com
tel: 605-887-973

dksoleccy@gmail.com
tel: 605-887-973

Oaza Rekolekcyjna II st.

20.07 – 5.08.2021 

Krzydlina Mała

Moderator: ks. Krzysztof Sieniawski
Prowadzący: Aleksandra i Tomasz Matysiak
matysy@gmail.com
tel: 606-645-917

matysy@gmail.com
tel: 606-645-917

Oaza Rekolekcyjna III st. – „Rzymska trójka”

31.07 – 16.08.2021 

Rzym

Moderator: ks. Zenon Pipka
Prowadzący: Gosia i Jarek Szydłak
gosiajarekszydlak@gmail.com
tel: 693-947-213 (J), 691-947-213 (G)

gosiajarekszydlak@gmail.com
tel: 693-947-213 (J), 691-947-213 (G)

Oaza Rekolekcyjna I st.

6 – 22.08.2021

Kiczory (południe Polski)

Prowadzący: Joanna i Krzysztof Cymbaluk
asiacymbaluk@wp.pl
tel: 693-873-362

asiacymbaluk@wp.pl
tel: 693-873-362

Oaza Rekolekcyjna I st.

6 – 22.08.2021

Zamek Bierzgłowski

Prowadzący: Marek i Teresa Kulas
teresakulas@wp.pl
tel. 666-557-277

teresakulas@wp.pl
tel. 666-557-277

Oaza Rekolekcyjna III st. (z młodzieżą)

[brak wolnych miejsc]

 

6 – 22.08.2021

Rzym

Moderator: ks. Mateusz Zawadzki
Prowadzący: Ewa i Bogdan Boike
ewa2905@wp.pl
tel: 606-975-378

ewa2905@wp.pl
tel: 606-975-378