Rekolekcje

§ 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej w ośrodku wyznaczonym przez organizatora Rekolekcji Oaz Żywego Kościoła zwanymi dalej „rekolekcjami”

§ 2. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

§ 3. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z podanymi informacjami na stronie internetowej rekolekcji i w pełni je akceptuje.

§ 4. Organizatorem rekolekcji jest Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w: ul. Ks. Bpa. J. B. Szlagi 3, 81-­506 Gdynia, zwany dalej: „Oaza”.

Osobami reprezentującymi Organizatora są Moderatorzy wraz z animatorami rekolekcji (zwani dalej „Animatorami, Kadrą”). Kadra wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na rekolekcje, bez podania powodu, w szczególności w przypadku:

 • braku miejsc przeznaczonych na dane rekolekcje,
 • niedokonania terminowej wpłaty zaliczki przez Uczestnika.

§ 5. Wszelkie informacje dotyczące rekolekcji znajdują się na stronie internetowej gdansk.oaza.pl lub bezpośrednio u moderatorów rekolekcji. Są to jedyne oficjalne źródła informacji o rekolekcjach.

§ 6. Uczestnikami rekolekcji mogą być członkowie wspólnot oazowych oraz wszelkie osoby zaakceptowane przez moderatorów.

§ 7. Od osób niepełnoletnich wymaga się zgody rodziców/opiekunów prawnych wyrażonych na karcie uczestnika. Ponadto od wszystkich uczestników wymaga się bezwzględnego podporządkowania się Animatorom Grup.

§ 8. Uczestnik zgłaszający się na rekolekcje powinien wypełnić e-zgłoszenie dostępne na niniejszej stronie internetowej. Po udanej rejestracji system generuje kartę uczestnika i wysyła na podany adres email. Rejestracja elektroniczna trwa do terminu podanego przez organizatora. Kartę należy wydrukować i podpisać (w przypadku uczestnika niepełnoletniego kartę podpisują prawni opiekunowie). Wypełnioną kartę należy przywieźć ze sobą do ośrodka rekolekcyjnego.

§ 9. Uczestnik zobowiązany jest do przelania całej kwoty w wysokości podanej w tabelce z listą rekolekcji w terminie wyznaczonym przez organizatora na wskazane konto. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia tych terminów po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem Rekolekcji. Zaliczkę należy wpłacać na konto Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla; 81-506
Gdynia, ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3; Nr konta: 77 1020 1853 0000 9102 0230 1596.
W tytule przelewu należy wpisać: “Nazwa rekolekcji rok, Imię i Nazwisko”
(np: „SUCH 2019, Jan Kowalski”).

§ 10. O zakwalifikowaniu się na Rekolekcje decyduje prawidłowe wypełnienie formularza, wpłata zaliczki oraz zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 11. W przypadku konieczności rezygnacji z Rekolekcji z przyczyn obiektywnych należy powiadomić Organizatora nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem. Zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rekolekcji. W przypadku odwołania rekolekcji, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.

§ 13. W ramach wpłaty za Rekolekcje uczestnik ma zagwarantowane:

 • Wyżywienie
 • Zakwaterowanie
 • Opiekę przeszkolonej kadry
 • Ubezpieczenie
 • Udział we wszystkich zaplanowanych przez organizatora wydarzeniach.

§ 14. Nie ma możliwości rozpoczęcia rekolekcji w późniejszym terminie.

§ 15. Uczestnik rekolekcji winien godnie reprezentować swoje środowisko, dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Rekolekcji, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie, szanować i chronić przyrodę.

§ 16. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pomieszczeniu zobowiązują się do zdania pomieszczenia w stanie nienaruszonym ostatniego dnia rekolekcji. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pomieszczenia przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je do Animatora, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§ 17. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w trakcie rekolekcji.

§ 18. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

§ 19 W przypadku niepełnego pobytu na Rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

§ 20. Uczestnik Rekolekcji akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na odbycie rekolekcji, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomił Kadrę o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.

§ 21. Przebywanie na terenie rekolekcji osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Kadry zostaną niezwłocznie ukarani poprzez upomnienie, a w ostateczności karą wydalenia z rekolekcji (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania). W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 22. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Rekolekcji Oazowych oraz ośrodka, w którym organizowane są Rekolekcje. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatorów oraz Kadry, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu a także za zachowania nieprzystające Oazowiczowi uczestnicy mogą zostać ukarani:

 • Upomnieniem od Organizatorów, Kadry
 • Powiadomieniem moderatora wspólnoty Uczestnika
 • Dyscyplinarnym usunięciem z rekolekcji. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 23. Organizator dokonuje podziału uczestników na grupy i przydziela ich do konkretnych pomieszczeń. Zmiany grup i pomieszczeń następują tylko i wyłącznie za zgodą organizatora.

§ 24. Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich punktach programu oraz stawiania się na ewentualne wezwania Organizatorów, Kadry. Z chwilą przyjęcia na rekolekcje Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Organizatora, Kadry, przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać programu rekolekcji, a w czasie wolnym stosować się do poleceń Organizatora bądź Kadry. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania słów mogących obrazić innych uczestników rekolekcji.

Uczestnik bierze czynny udział w dyżurach gospodarczych i porządkowych w kuchni i innych pomieszczeniach pod opieką animatora. Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatora, Kadry.

Uczestnicy zobowiązani są do noszenia schludnego i godnego stroju. Dotyczy to szczególnie piżamy, która powinna okrywać intymne części ciała i nie powinna być zbyt skąpa. Zwyczajem rekolekcyjnym dziewczęta noszą do Kościoła sukienki o długości poniżej kolan.

§ 25. Zabronione jest:

 • posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy środków psychoaktywnych, papierosów, tabaki) przez Uczestników rekolekcji.
 • posiadanie broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.
 • opuszczanie terenu ośrodka bez opiekuna,
 • używanie telefonów, tabletów, mp3 itp. urządzeń elektronicznych w czasie zajęć,
 • przebywanie w pokojach osób przeciwnej płci,
 • naruszanie ciszy nocnej.

§ 26. Uczestnicy mogą używać telefonów tylko w pokojach i w czasie przerwy poobiedniej oraz przed kolacją.
Opiekunowie mogą kontaktować się z organizatorem w godzinach od 19:00 do 20:30.

§ 27. Uczestnicy mogą dokonywać zakupów w czasie wyznaczonym przez organizatora. Nie mogą jednak kupować napojów gazowanych, napojów energetycznych i chipsów i lodów.

§ 28. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach podsumowujących rekolekcje oraz materiałach promujących Oazy i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych przez Ruch Światło-Życie. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

§ 29. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji rekolekcji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.( Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 30. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników i powinno być potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika. Regulamin obowiązuje do zakończenia rekolekcji.

§ 31. Warunkiem uczestnictwa w Rekolekcjach jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego Regulaminu.

§ 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie rekolekcji.

§ 33. W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skontaktuj się z nami!

Oazy Modlitwy

Gabriela Wszeborowska
tel. 501 065 920

Szkoła Uczniów Chrystusa

Agata Kamińska
tel. 510 323 785

Animatorzy

Jagoda Garbacz
tel. 783 356 994

Możesz też wysłać wiadomość na adres gdanskoaza@gmail.com
w temacie wpisując interesujące Cię rekolekcje lub zadanie (ODB, OND, ONŻ, Animator).

Odpowiemy na niego jak szybko to możliwe.

Informacje

Zgłoszenie

Uczestnik zapisuje się na rekolekcje wakacyjne przez wypełnienie odpowiedniego formularza na liście rekolekcji poniżej.

Na podany przez uczestnika adres e-mail zostaje automatycznie wygenerowana karta zgłoszenia.

Na adres e-mail zostaną także przesłane informacje o rekolekcjach i regulamin (dostępny także poniżej).

Uczestnik zostaje przyjęty na rekolekcje gdy wpłaci zaliczkę oraz animator uzupełni opinię.

Zapisy trwają do wyczerpania miejsc i 10 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.

Zaliczka

Warunkiem zapisania na rekolekcje jest wpłata zaliczki na konto w wysokości 300 zł. Zaliczkę prosimy wpłacić najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.
Nie przyjmujemy zaliczek w gotówce.

Koszt rekolekcji jest podany w tabeli z rekolekcjami.
Pozostałą kwotę należy przywieźć ze sobą na rekolekcje i wpłacić po przyjeździe.

Dane do przelewu

młodzież i dorośli:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla
81-506 Gdynia, ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3
Nr konta: 77 1020 1853 0000 9102 0230 1596

dzieci:
Oaza Dzieci Bożych 
Bank Spółdzielczy w Tczewie
Nr konta: 33 8345 0006 2011 0200 0257 0007

W tytule przelewu należy wpisać: 
“OŻK 2023, stopień, Imię i Nazwisko”,
np.: „OŻK 2023, ONŻ I, Jan Kowalski”.

Karta rekolekcyjna

Karta rekolekcyjna musi zawierać podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczestnika pełnoletniego wystarczy podpis samego uczestnika)

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do ośrodka rekolekcyjnego w dniu rozpoczęcia rekolekcji (bez niej uczestnik nie zostanie przyjęty na rekolekcje).

Przed rekolekcjami do uczestników na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja o miejscu i szczegółach rekolekcji.

§ 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej w ośrodku wyznaczonym przez organizatora Rekolekcji Oaz Żywego Kościoła zwanymi dalej „rekolekcjami”

§ 2. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

§ 3. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z podanymi informacjami na stronie internetowej rekolekcji i w pełni je akceptuje.

§ 4. Organizatorem rekolekcji jest Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w: ul. Ks. Bpa. J. B. Szlagi 3, 81-­506 Gdynia, zwany dalej: „Oaza”.

Osobami reprezentującymi Organizatora są Moderatorzy wraz z animatorami rekolekcji (zwani dalej „Animatorami, Kadrą”). Kadra wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na rekolekcje, bez podania powodu, w szczególności w przypadku:

 • braku miejsc przeznaczonych na dane rekolekcje,
 • niedokonania terminowej wpłaty zaliczki przez Uczestnika.

§ 5. Wszelkie informacje dotyczące rekolekcji znajdują się na stronie internetowej gdansk.oaza.pl lub bezpośrednio u moderatorów rekolekcji. Są to jedyne oficjalne źródła informacji o rekolekcjach.

§ 6. Uczestnikami rekolekcji mogą być członkowie wspólnot oazowych oraz wszelkie osoby zaakceptowane przez moderatorów.

§ 7. Od osób niepełnoletnich wymaga się zgody rodziców/opiekunów prawnych wyrażonych na karcie uczestnika. Ponadto od wszystkich uczestników wymaga się bezwzględnego podporządkowania się Animatorom Grup.

§ 8. Uczestnik zgłaszający się na rekolekcje powinien wypełnić e – zgłoszenie dostępne w zakładce rekolekcje. Po udanej rejestracji system generuje kartę uczestnika i wysyła na podany adres e­mail. Rejestracja elektroniczna trwa do terminu podanego przez organizatora. Kartę należy wydrukować i podpisać (karta musi zawierać podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku uczestnika pełnoletniego wystarczy podpis samego uczestnika. Kartę należy uzupełnić także o opinię animatora i moderatora (w przypadku osób nie będących w żadnej wspólnoty księdza proboszcza lub katechety).

Wypełnioną kartę należy zeskanować i wysłać na adres, z którego otrzymano kartę zgłoszenia i oryginał przywieźć na rekolekcje (bez oryginału uczestnik nie zostanie przyjęty na rekolekcje).

W przypadku zgłoszenia na Rekolekcje dla dzieci (Oaza Dzieci Bożych) wypełnioną kartę należy przywieźć ze sobą na rekolekcje.

§ 9. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia zadatku w wysokości 300 zł w terminie wyznaczonym przez organizatora oraz zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej kwoty po przyjeździe do ośrodka rekolekcyjnego. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia tych terminów po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem Rekolekcji.

§ 10. O zakwalifikowaniu się na Rekolekcje decyduje prawidłowe wypełnienie formularza, wpłata zaliczki oraz zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 11. W przypadku konieczności rezygnacji z Rekolekcji z przyczyn obiektywnych należy powiadomić Organizatora nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem. Zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rekolekcji. W przypadku odwołania rekolekcji, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.

§ 13. W ramach wpłaty za Rekolekcje uczestnik ma zagwarantowane:

 • Wyżywienie
 • Zakwaterowanie
 • Opiekę przeszkolonej kadry
 • Ubezpieczenie
 • Udział we wszystkich zaplanowanych przez organizatora wydarzeniach.

§ 14. Nie ma możliwości rozpoczęcia rekolekcji w późniejszym terminie.

§ 15. Uczestnik rekolekcji winien godnie reprezentować swoje środowisko, dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Rekolekcji, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie, szanować i chronić przyrodę.

§ 16. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pomieszczeniu zobowiązują się do zdania pomieszczenia w stanie nienaruszonym ostatniego dnia rekolekcji. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pomieszczenia przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je do Animatora, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§ 17. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w trakcie rekolekcji.

§ 18. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

§ 19 W przypadku niepełnego pobytu na Rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

§ 20. Uczestnik Rekolekcji akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na odbycie rekolekcji, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomił Kadrę o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.

§ 21. Przebywanie na terenie rekolekcji osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Kadry zostaną niezwłocznie ukarani poprzez upomnienie, a w ostateczności karą wydalenia z rekolekcji (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania). W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 22. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Rekolekcji Oazowych oraz ośrodka, w którym organizowane są Rekolekcje. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatorów oraz Kadry, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu a także za zachowania nieprzystające Oazowiczowi uczestnicy mogą zostać ukarani:

 • Upomnieniem od Organizatorów, Kadry
 • Powiadomieniem moderatora wspólnoty Uczestnika
 • Dyscyplinarnym usunięciem z rekolekcji. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 23. Organizator dokonuje podziału uczestników na grupy i przydziela ich do konkretnych pomieszczeń. Zmiany grup i pomieszczeń następują tylko i wyłącznie za zgodą organizatora.

§ 24. Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich punktach programu oraz stawiania się na ewentualne wezwania Organizatorów, Kadry. Z chwilą przyjęcia na rekolekcje Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Organizatora, Kadry, przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać programu rekolekcji, a w czasie wolnym stosować się do poleceń Organizatora bądź Kadry. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania słów mogących obrazić innych uczestników rekolekcji.

Uczestnik bierze czynny udział w dyżurach gospodarczych i porządkowych w kuchni i innych pomieszczeniach pod opieką animatora. Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatora, Kadry.

Uczestnicy zobowiązani są do noszenia schludnego i godnego stroju. Dotyczy to szczególnie piżamy, która powinna okrywać intymne części ciała i nie powinna być zbyt skąpa. Zwyczajem rekolekcyjnym dziewczęta noszą do Kościoła sukienki o długości poniżej kolan.

§ 25. Zabronione jest:

 • posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy środków psychoaktywnych, papierosów, tabaki) przez Uczestników rekolekcji.
 • posiadanie broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.
 • opuszczać terenu ośrodka bez opiekuna,
 • używać telefonów, tabletów, mp3 itp. urządzeń elektronicznych w czasie zajęć,
 • przebywanie w pokojach osób przeciwnej płci,
 • naruszanie ciszy nocnej.

§ 26. Uczestnicy mogą używać telefonów tylko w pokojach i w czasie przerwy poobiedniej oraz przed kolacją.
Opiekunowie mogą kontaktować się z organizatorem w godzinach od 19:00 do 20:30.

§ 27. Uczestnicy mogą dokonywać zakupów w czasie wyznaczonym przez organizatora.

§ 28. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach podsumowujących rekolekcje oraz materiałach promujących Oazy i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych przez Ruch Światło-Życie. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

§ 29. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji rekolekcji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.( Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 30. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników i powinno być potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika. Regulamin obowiązuje do zakończenia rekolekcji.

§ 31. Warunkiem uczestnictwa w Rekolekcjach jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego Regulaminu.

§ 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie rekolekcji.

§ 33. W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skontaktuj się z nami!

Oaza Dzieci Bożych

Joanna i Szymon Buda
tel. 533 335 317

Oaza Nowej Drogi

Weronika Forgiel
tel. 731 858 136

Oaza Nowego Życia

Krzysztof Wica
tel. 537 658 765

Animatorzy

Klaudia Boike
tel. 538 426 926

Animatorzy

Jeśli jesteś animatorem i chcesz posługiwać na rekolekcjach, zapisz się poprzez kliknięcie w przycisk.

Możesz też wysłać wiadomość na adres gdanskoaza@gmail.com
w temacie wpisując interesujące Cię rekolekcje lub zadanie (ODB, OND, ONŻ, Animator).

Odpowiemy na niego jak szybko to możliwe.

Poniżej znajduje się lista rekolekcji odbywających się w najbliższym czasie. Po kliknięciu na nazwę rekolekcji rozwijają się informacje szczegółowe wraz ze sposobem zapisów.

Z uwagi na zmieniające się ceny Diecezjalna Diakonia Rekolekcyjna nie jest w stanie zagwarantować, iż ustalone na chwilę obecna ceny w ośrodkach nie ulegną zmianie.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany moderatorzy niezwłocznie poinformują uczestników o zmianie.

Rodzaj rekolekcji: Triduum Paschalne

Termin: 28.03 – 31.03.2024

Miejsce: Gdańsk, parafia Doroty z Mątew

Koszt:

Dorośli – 350 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

 Teresa i Darek Chamera, tel. 505-792-205, mail: dk@chamera.pl

Rodzaj rekolekcji: Rekolekcje tematyczne

Termin: 28.04 – 4.05.2024

Miejsce: Laskowice Pomorskie

Koszt:

Dorośli – 800 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Teresa i Marek Kulas, tel. 666-557-277, mail: teresakulas@wp.pl

Rodzaj rekolekcji: ORAR II

Termin: 30.04 – 05.05.2024

Miejsce: Frydrychowo

Koszt:

Dorośli – 750 zł
Dzieci – wiek liczony wg roku urodzenia:

 • Od 0 do 3 lat: 50 zł
 • od 3 lat do 8 lat: 400 zł,
 • od 8 lat do 14 lat 500,00,
 • Powyżej 14 lat 650,00

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Justyna i Krzysztof Bużan, tel. 506-232-171, mail: 506232171@wp.pl

Rodzaj rekolekcji: ORAE

Termin: 30.04 – 5.05.2024

Miejsce: Dębki

Koszt:

Dorośli – 950 zł
Dzieci – wiek liczony wg roku urodzenia:

 • 2022-2024: 80 zł
 • 2020-2021: 120 zł
 • 2009-2019: 550 zł
 • 2008 i starsze: 800 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Lena i Jacek Konczal, tel. 695-180-548, mail: lena.konczal@gmail.com

Rodzaj rekolekcji: ORAR II

Termin: 22.06 – 26.06.2024

Miejsce: Dębki

Koszt:

Dorośli – 780 zł
Dzieci – wiek liczony wg roku urodzenia:

 • 2022-2024: 80 zł
 • 2020-2021: 120 zł
 • 2009-2019: 500 zł
 • 2008 i starsze: 650 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Barbara i Adam Kaczmarek, tel. 665-103-098, mail: kaczmarki1971@tlen.pl

Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin

Termin: 28.06 – 14.07.2024

Miejsce: Kluczbork

Koszt:

Dorośli – 2600 zł
Dzieci – wiek liczony wg wieku dziecka (dzień urodzin) w dniu przyjazdu na rekolekcje:

 • Od 0 do 3 lat: 350 zł
 • Od 3 do 7 lat: 1200 zł
 • Od 7 do 13 lat: 1300 zł
 • powyżej 13 lat: 2200 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Aneta i Grzegorz Tuccy, tel. 502-500-630, mail: aneta.tucka@gmail.com

Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin

Termin: 28.06 – 14.07.2024

Miejsce: Brenna

Koszt:

Dorośli – 2250 zł
Dzieci – wiek liczony wg wieku dziecka (dzień urodzin) w dniu przyjazdu na rekolekcje:

 • Od 0 do 2 lat: 250 zł
 • Od 2 do 6 lat: 1200 zł
 • Od 6 do 12 lat: 1500 zł
 • powyżej 13 lat: 1800 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Gabriela i Tomasz Sowa, tel. 602-236-502, mail: gabriellasowa@gmail.com

Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin

Termin: 16.07 – 31.07.2024

Miejsce: Kniewo

Koszt:

Dorośli – 2250 zł
Dzieci – wiek liczony wg roku urodzenia:

 • 2022-2024: 400 zł
 • 2020-2021: 800 zł
 • 2012-2019: 1200 zł
 • 2011 i starsze: 1800 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Barbara i Lesław Brzezińscy, tel. 501-552-669, mail: b.brzezinska@wp.pl

Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin

Termin: 12.07 – 28.07.2024

Miejsce: Pyzówka

Koszt:

Dorośli – 2450 zł
Dzieci – wiek liczony wg roku urodzenia:

 • Od 0 do 2 lat: 250 zł
 • Od 2 do 6 lat: 1300 zł
 • Od 6 do 12 lat: 1500 zł
 • Od 12 do 16 lat: 1700 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Ewa i Bogdan Boike, tel. 606-975-378, mail: ewa2905@wp.pl

Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin

Termin: 02.08 – 18.08.2024

Miejsce: Kiczory

Koszt:

Dorośli – 2450 zł
Dzieci – wiek liczony wg wieku dziecka w dniu przyjazdu na rekolekcje:

 • Od 0 do 2 lat: 250 zł
 • Od 2 do 7 lat: 900 zł
 • Od 7 do 10 lat: 1000 zł
 • Powyżej 10 lat: 1850 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Anna i Leszek Krzysztoforscy, tel. 507-155-130, mail: krzysztoforki@gmail.com

Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin

Termin: 04.08 – 18.08.2024

Miejsce: Frydrychowo

Koszt:

Dorośli – 2400 zł
Dzieci – wiek liczony wg daty urodzin w dniu przyjazdu na rekolekcje:

 • Od 0 do 1 lat: 100 zł
 • Od 1 do 3 lat: 400 zł
 • Od 3 do 10 lat: 1300 zł
 • Powyżej 10 lat: 1850 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Lena i Jacek Konczal, tel. 695-180-548, mail: lena.konczal@gmail.com

Rodzaj rekolekcji: Rekolekcje tematyczne

Termin: 03.08 – 11.08.2024

Miejsce: Bańska Wyżna

Koszt:

Dorośli – 1100 zł
Dzieci – wiek liczony wg roku urodzenia:

 • 2021-2024: 100 zł
 • 2016-2020: 450 zł
 • 2013-2015: 550 zł
 • 2012 i powyżej: 800 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Anna i Leszek Dubiccy, tel. 505-034-515, mail: anna.m.dubicka@gmail.com

Rodzaj rekolekcji: ORAR I

Termin: 12.08 – 18.08.2024

Miejsce: Bańska Wyżna

Koszt:

Dorośli – 850 zł
Dzieci – wiek liczony wg roku urodzenia:

 • 2021-2024: 60 zł
 • 2016-2020: 350 zł
 • 2013-2015: 420 zł
 • 2012 i starsze: 620 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Agnieszka i Rafał Przyszlak, tel. 696-674-141, mail: przyszlakagnieszka@gmail.com

Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia III stopnia dla rodzin

Termin: 02.08 – 18.08.2024

Miejsce: Rzym (Opera Don Calabria http://www.ospitalitapergruppi.com/opera-don-calabria.html#prettyPhoto 600m od stacji metra A Battistini)

Koszt: 1200 EUR od osoby dorosłej

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Teresa i Darek Chamera, tel. 505-792-205, mail: dk@chamera.pl

Rodzaj rekolekcji: ORAR II

Termin: 20.08 – 24.08.2024

Miejsce: Kluczbork

Koszt:

Dorośli – 780 zł
Dzieci – wiek liczony wg wieku dziecka (dzień urodzin) w dniu przyjazdu na
rekolekcje:

 • Od 0 do 2 lat: 120 zł
 • Od 2 do 13 lat: 400 zł
 • Powyżej 13 lat: 650 zł

Zgłoszenia: Zgłoś się tutaj

Mirosława i Krzysztof Kwiatkowscy, tel. 695-651-265, mail: mirka-kwiatkowska@tlen.pl