Rekolekcje

 • Młodzież - w ciągu roku
 • Dzieci i młodzież
 • Domowy Kościół

§ 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej w ośrodku wyznaczonym przez organizatora Rekolekcji Oaz Żywego Kościoła zwanymi dalej „rekolekcjami”

§ 2. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

§ 3. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z podanymi informacjami na stronie internetowej rekolekcji i w pełni je akceptuje.

§ 4. Organizatorem rekolekcji jest Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w: ul. Ks. Bpa. J. B. Szlagi 3, 81-­506 Gdynia, zwany dalej: „Oaza”.

Osobami reprezentującymi Organizatora są Moderatorzy wraz z animatorami rekolekcji (zwani dalej „Animatorami, Kadrą”). Kadra wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na rekolekcje, bez podania powodu, w szczególności w przypadku:

 • braku miejsc przeznaczonych na dane rekolekcje,
 • niedokonania terminowej wpłaty zaliczki przez Uczestnika.

§ 5. Wszelkie informacje dotyczące rekolekcji znajdują się na stronie internetowej gdansk.oaza.pl lub bezpośrednio u moderatorów rekolekcji. Są to jedyne oficjalne źródła informacji o rekolekcjach.

§ 6. Uczestnikami rekolekcji mogą być członkowie wspólnot oazowych oraz wszelkie osoby zaakceptowane przez moderatorów.

§ 7. Od osób niepełnoletnich wymaga się zgody rodziców/opiekunów prawnych wyrażonych na karcie uczestnika. Ponadto od wszystkich uczestników wymaga się bezwzględnego podporządkowania się Animatorom Grup.

§ 8. Uczestnik zgłaszający się na rekolekcje powinien wypełnić e-zgłoszenie dostępne na niniejszej stronie internetowej. Po udanej rejestracji system generuje kartę uczestnika i wysyła na podany adres email. Rejestracja elektroniczna trwa do terminu podanego przez organizatora. Kartę należy wydrukować i podpisać (w przypadku uczestnika niepełnoletniego kartę podpisują prawni opiekunowie). Wypełnioną kartę należy przywieźć ze sobą do ośrodka rekolekcyjnego.

§ 9. Uczestnik zobowiązany jest do przelania całej kwoty w wysokości podanej w tabelce z listą rekolekcji w terminie wyznaczonym przez organizatora na wskazane konto. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia tych terminów po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem Rekolekcji. Zaliczkę należy wpłacać na konto Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla; 81-506
Gdynia, ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3; Nr konta: 77 1020 1853 0000 9102 0230
1596. W tytule przelewu należy wpisać: “Nazwa rekolekcji rok, Imię i Nazwisko”
(np: „SUCH 2019, Jan Kowalski”).

§ 10. O zakwalifikowaniu się na Rekolekcje decyduje prawidłowe wypełnienie formularza, wpłata zaliczki oraz zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 11. W przypadku konieczności rezygnacji z Rekolekcji z przyczyn obiektywnych należy powiadomić Organizatora nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem. Zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rekolekcji. W przypadku odwołania rekolekcji, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.

§ 13. W ramach wpłaty za Rekolekcje uczestnik ma zagwarantowane:

 • Wyżywienie
 • Zakwaterowanie
 • Opiekę przeszkolonej kadry
 • Ubezpieczenie
 • Udział we wszystkich zaplanowanych przez organizatora wydarzeniach.

§ 14. Nie ma możliwości rozpoczęcia rekolekcji w późniejszym terminie.

§ 15. Uczestnik rekolekcji winien godnie reprezentować swoje środowisko, dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Rekolekcji, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie, szanować i chronić przyrodę.

§ 16. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pomieszczeniu zobowiązują się do zdania pomieszczenia w stanie nienaruszonym ostatniego dnia rekolekcji. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pomieszczenia przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je do Animatora, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§ 17. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w trakcie rekolekcji.

§ 18. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

§ 19 W przypadku niepełnego pobytu na Rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

§ 20. Uczestnik Rekolekcji akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na odbycie rekolekcji, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomił Kadrę o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.

§ 21. Przebywanie na terenie rekolekcji osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Kadry zostaną niezwłocznie ukarani poprzez upomnienie, a w ostateczności karą wydalenia z rekolekcji (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania). W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 22. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Rekolekcji Oazowych oraz ośrodka, w którym organizowane są Rekolekcje. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatorów oraz Kadry, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu a także za zachowania nieprzystające Oazowiczowi uczestnicy mogą zostać ukarani:

 • Upomnieniem od Organizatorów, Kadry
 • Powiadomieniem moderatora wspólnoty Uczestnika
 • Dyscyplinarnym usunięciem z rekolekcji. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 23. Organizator dokonuje podziału uczestników na grupy i przydziela ich do konkretnych pomieszczeń. Zmiany grup i pomieszczeń następują tylko i wyłącznie za zgodą organizatora.

§ 24. Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich punktach programu oraz stawiania się na ewentualne wezwania Organizatorów, Kadry. Z chwilą przyjęcia na rekolekcje Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Organizatora, Kadry, przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać programu rekolekcji, a w czasie wolnym stosować się do poleceń Organizatora bądź Kadry. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania słów mogących obrazić innych uczestników rekolekcji.

Uczestnik bierze czynny udział w dyżurach gospodarczych i porządkowych w kuchni i innych pomieszczeniach pod opieką animatora. Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatora, Kadry.

Uczestnicy zobowiązani są do noszenia schludnego i godnego stroju. Dotyczy to szczególnie piżamy, która powinna okrywać intymne części ciała i nie powinna być zbyt skąpa. Zwyczajem rekolekcyjnym dziewczęta noszą do Kościoła sukienki o długości poniżej kolan.

§ 25. Zabronione jest:

 • posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy środków psychoaktywnych, papierosów, tabaki) przez Uczestników rekolekcji.
 • posiadanie broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.
 • opuszczanie terenu ośrodka bez opiekuna,
 • używanie telefonów, tabletów, mp3 itp. urządzeń elektronicznych w czasie zajęć,
 • przebywanie w pokojach osób przeciwnej płci,
 • naruszanie ciszy nocnej.

§ 26. Uczestnicy mogą używać telefonów tylko w pokojach i w czasie przerwy poobiedniej oraz przed kolacją.
Opiekunowie mogą kontaktować się z organizatorem w godzinach od 19:00 do 20:30.

§ 27. Uczestnicy mogą dokonywać zakupów w czasie wyznaczonym przez organizatora. Nie mogą jednak kupować napojów gazowanych, napojów energetycznych i chipsów i lodów.

§ 28. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach podsumowujących rekolekcje oraz materiałach promujących Oazy i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych przez Ruch Światło-Życie. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

§ 29. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji rekolekcji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.( Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 30. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników i powinno być potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika. Regulamin obowiązuje do zakończenia rekolekcji.

§ 31. Warunkiem uczestnictwa w Rekolekcjach jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego Regulaminu.

§ 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie rekolekcji.

§ 33. W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Możesz też wysłać wiadomość na adres gdanskoaza@gmail.com
w temacie wpisując interesujące Cię rekolekcje lub zadanie (ODB, OND, ONŻ, Animator).

Odpowiemy na niego jak szybko to możliwe.

Informacje

Zgłoszenie

Uczestnik zapisuje się na rekolekcje wakacyjne przez wypełnienie odpowiedniego formularza na liście rekolekcji poniżej.

Na podany przez uczestnika adres e-mail zostaje automatycznie wygenerowana karta zgłoszenia.

Na adres e-mail zostaną także przesłane informacje o rekolekcjach i regulamin (dostępny także poniżej).

Uczestnik zostaje przyjęty na rekolekcje, gdy dostarczy wypełnioną kartę zgłoszenia i wpłaci na konto zaliczkę.

Zapisy trwają do wyczerpania miejsc i 10 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.

Zaliczka

Warunkiem zapisania na rekolekcje jest wpłata zaliczki na konto w wysokości 200 zł.
Nie przyjmujemy zaliczek w gotówce.

Koszt rekolekcji jest podany w tabeli z rekolekcjami.
Pozostałą kwotę należy przywieźć ze sobą na rekolekcje i wpłacić po przyjeździe.

 

Dane do przelewu

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla
81-506 Gdynia, ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3
Nr konta: 77 1020 1853 0000 9102 0230 1596

W tytule przelewu należy wpisać: 
“OŻK 2021, stopień, Imię i Nazwisko”,
np.: „OŻK 2021, ONŻ I, Jan Kowalski”.

Karta rekolekcyjna

Karta rekolekcyjna musi zawierać podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczestnika pełnoletniego wystarczy podpis samego uczestnika), oraz uzupełnioną opinię animatora i moderatora (w przypadku osób nie będących w żadnej wspólnocie księdza proboszcza lub katechety).

Wypełnioną kartę należy zeskanować i wysłać poprzez odpowiedź na maila, w którym otrzymano kartę zgłoszenia, a oryginał przywieźć na rekolekcje (bez oryginału uczestnik nie zostanie przyjęty na rekolekcje).

Przed rekolekcjami do uczestników na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja o miejscu i szczegółach rekolekcji.

§ 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej w ośrodku wyznaczonym przez organizatora Rekolekcji Oaz Żywego Kościoła zwanymi dalej „rekolekcjami”

§ 2. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

§ 3. Uczestnik rekolekcji oświadcza, że zapoznał się z podanymi informacjami na stronie internetowej rekolekcji i w pełni je akceptuje.

§ 4. Organizatorem rekolekcji jest Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w: ul. Ks. Bpa. J. B. Szlagi 3, 81-­506 Gdynia, zwany dalej: „Oaza”.

Osobami reprezentującymi Organizatora są Moderatorzy wraz z animatorami rekolekcji (zwani dalej „Animatorami, Kadrą”). Kadra wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na rekolekcje, bez podania powodu, w szczególności w przypadku:

 • braku miejsc przeznaczonych na dane rekolekcje,
 • niedokonania terminowej wpłaty zaliczki przez Uczestnika.

§ 5. Wszelkie informacje dotyczące rekolekcji znajdują się na stronie internetowej gdansk.oaza.pl lub bezpośrednio u moderatorów rekolekcji. Są to jedyne oficjalne źródła informacji o rekolekcjach.

§ 6. Uczestnikami rekolekcji mogą być członkowie wspólnot oazowych oraz wszelkie osoby zaakceptowane przez moderatorów.

§ 7. Od osób niepełnoletnich wymaga się zgody rodziców/opiekunów prawnych wyrażonych na karcie uczestnika. Ponadto od wszystkich uczestników wymaga się bezwzględnego podporządkowania się Animatorom Grup.

§ 8. Uczestnik zgłaszający się na rekolekcje powinien wypełnić e – zgłoszenie dostępne w zakładce rekolekcje. Po udanej rejestracji system generuje kartę uczestnika i wysyła na podany adres e­mail. Rejestracja elektroniczna trwa do terminu podanego przez organizatora. Kartę należy wydrukować i podpisać (karta musi zawierać podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku uczestnika pełnoletniego wystarczy podpis samego uczestnika. Kartę należy uzupełnić także o opinię animatora i moderatora (w przypadku osób nie będących w żadnej wspólnoty księdza proboszcza lub katechety).

Wypełnioną kartę należy zeskanować i wysłać na adres, z którego otrzymano kartę zgłoszenia i oryginał przywieźć na rekolekcje (bez oryginału uczestnik nie zostanie przyjęty na rekolekcje).

W przypadku zgłoszenia na Rekolekcje dla dzieci (Oaza Dzieci Bożych) wypełnioną kartę należy przywieźć ze sobą na rekolekcje.

§ 9. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia zadatku w wysokości 200 zł w terminie wyznaczonym przez organizatora oraz zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej kwoty po przyjeździe do ośrodka rekolekcyjnego. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia tych terminów po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem Rekolekcji.

§ 10. O zakwalifikowaniu się na Rekolekcje decyduje prawidłowe wypełnienie formularza, wpłata zaliczki oraz zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 11. W przypadku konieczności rezygnacji z Rekolekcji z przyczyn obiektywnych należy powiadomić Organizatora nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem. Zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rekolekcji. W przypadku odwołania rekolekcji, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.

§ 13. W ramach wpłaty za Rekolekcje uczestnik ma zagwarantowane:

 • Wyżywienie
 • Zakwaterowanie
 • Opiekę przeszkolonej kadry
 • Ubezpieczenie
 • Udział we wszystkich zaplanowanych przez organizatora wydarzeniach.

§ 14. Nie ma możliwości rozpoczęcia rekolekcji w późniejszym terminie.

§ 15. Uczestnik rekolekcji winien godnie reprezentować swoje środowisko, dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Rekolekcji, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie, szanować i chronić przyrodę.

§ 16. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pomieszczeniu zobowiązują się do zdania pomieszczenia w stanie nienaruszonym ostatniego dnia rekolekcji. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pomieszczenia przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je do Animatora, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§ 17. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w trakcie rekolekcji.

§ 18. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

§ 19 W przypadku niepełnego pobytu na Rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

§ 20. Uczestnik Rekolekcji akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na odbycie rekolekcji, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomił Kadrę o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.

§ 21. Przebywanie na terenie rekolekcji osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Kadry zostaną niezwłocznie ukarani poprzez upomnienie, a w ostateczności karą wydalenia z rekolekcji (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania). W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 22. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Rekolekcji Oazowych oraz ośrodka, w którym organizowane są Rekolekcje. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatorów oraz Kadry, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu a także za zachowania nieprzystające Oazowiczowi uczestnicy mogą zostać ukarani:

 • Upomnieniem od Organizatorów, Kadry
 • Powiadomieniem moderatora wspólnoty Uczestnika
 • Dyscyplinarnym usunięciem z rekolekcji. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 23. Organizator dokonuje podziału uczestników na grupy i przydziela ich do konkretnych pomieszczeń. Zmiany grup i pomieszczeń następują tylko i wyłącznie za zgodą organizatora.

§ 24. Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich punktach programu oraz stawiania się na ewentualne wezwania Organizatorów, Kadry. Z chwilą przyjęcia na rekolekcje Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Organizatora, Kadry, przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać programu rekolekcji, a w czasie wolnym stosować się do poleceń Organizatora bądź Kadry. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania słów mogących obrazić innych uczestników rekolekcji.

Uczestnik bierze czynny udział w dyżurach gospodarczych i porządkowych w kuchni i innych pomieszczeniach pod opieką animatora. Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatora, Kadry.

Uczestnicy zobowiązani są do noszenia schludnego i godnego stroju. Dotyczy to szczególnie piżamy, która powinna okrywać intymne części ciała i nie powinna być zbyt skąpa. Zwyczajem rekolekcyjnym dziewczęta noszą do Kościoła sukienki o długości poniżej kolan.

§ 25. Zabronione jest:

 • posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy środków psychoaktywnych, papierosów, tabaki) przez Uczestników rekolekcji.
 • posiadanie broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.
 • opuszczać terenu ośrodka bez opiekuna,
 • używać telefonów, tabletów, mp3 itp. urządzeń elektronicznych w czasie zajęć,
 • przebywanie w pokojach osób przeciwnej płci,
 • naruszanie ciszy nocnej.

§ 26. Uczestnicy mogą używać telefonów tylko w pokojach i w czasie przerwy poobiedniej oraz przed kolacją.
Opiekunowie mogą kontaktować się z organizatorem w godzinach od 19:00 do 20:30.

§ 27. Uczestnicy mogą dokonywać zakupów w czasie wyznaczonym przez organizatora.

§ 28. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach podsumowujących rekolekcje oraz materiałach promujących Oazy i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych przez Ruch Światło-Życie. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

§ 29. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji rekolekcji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.( Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 30. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników i powinno być potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika. Regulamin obowiązuje do zakończenia rekolekcji.

§ 31. Warunkiem uczestnictwa w Rekolekcjach jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego Regulaminu.

§ 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie rekolekcji.

§ 33. W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skontaktuj się z nami!

Oaza Dzieci Bożych

ODB 1-3 – Ania Derdzikowska
tel. 660 453 665

ODB 4-6 – Michał Derdzikowski
tel. 533 119 666

Oaza Nowej Drogi

Julia Drożdżal
tel. 518 988 062

Oaza Nowego Życia

Dawid Bielawa
tel. 501 111 081

Animatorzy

Zuzanna Kulas
tel. 602 597 864

Animatorzy

Jeśli jesteś animatorem i chcesz posługiwać na rekolekcjach, zapisz się poprzez kliknięcie w przycisk.

Możesz też wysłać wiadomość na adres gdanskoaza@gmail.com
w temacie wpisując interesujące Cię rekolekcje lub zadanie (ODB, OND, ONŻ, Animator).

Odpowiemy na niego jak szybko to możliwe.

Rekolekcje

Termin

Miejsce

Prowadzący

Zgłoszenia

ORAR II

10.11-14.11.2021

Dębki

Teresa i Dariusz Chamera

zgłoszenia: 
dk@chamera.pl
505 79 22 05

Oaza Rodzin I

11.02-27.02.2022

Kiczory (u podnóża Babiej Góry) 

Joanna i Krzysztof Cymbalukowie

zgłoszenia:
A: 693 873 362,
K: 601 173 817

Oaza Rodzin II

11.02-27.02.2022

Białogóra

Barbara i Edek Muża

zgłoszenia:
B: 501 304 154, 
E: 501 535 296

Radość zobowiązań

12.02-20.02.2022

Stasikówka

Anna i Jarosław Soleccy

zgłoszenia:
dksoleccy@gmail.com
605 887 973

ORDR I*

12.02-17.02.2022

Swarzewo

Dorota i Jacek Skowrońscy 

zgłoszenia:
505 200 649

Rekolekcje ewangelizacyjne

20.02-27.02.2022

Korbielów

Lena i Jacek Konczal

695 180 548

ORDR II*

28.04-3.05.2022

Swarzewo

Halina i Michał Knottowie

zgłoszenia:
Teresa i Darek Chamera
dk@chamera.pl
505 79 22 05

Sesja o pilotowaniu kręgów**

28.04-3.05.2022

Dębki

Grażyna i Roman Strugowie

zgłoszenia:
Teresa i Marek Kulas
teresakulas@wp.pl
666 557 277
 

*Rekolekcje ORDR I i ORDR II to rekolekcje przygotowujące do posługi na rekolekcjach, zapraszamy małżeństwa po przeżyciu formacji podstawowej (OR I, II, III, ORAR I i II) 

**Zapraszamy małżeństwa po przeżyciu minimum OR I, OR II, ORAR I i ORAR II